http://www.svinov.eu  

Nejčtenější článek

Neexistují vhodná data!

Nejkomentovanější

Databáze je prázdná!

Nej ... dokument

Neexistují vhodná data!

Oficiální stanoviska ČSSD

Volební program ČSSD Ostrava pro období 2006-2010

Vydáno dne 24. 09. 2006 (1236 přečtení)

n200609241116_Petr Kajnar.jpgNaším cílem a naším úkolem je zabezpečit maximální rozvoj města ve všech oblastech. Pod naším vedením se Ostrava v posledních letech stává standardním evropským městem, které disponuje širokou paletou životních možností, především pracovních, ať už v průmyslových zónách, vědeckotechnologickém parku nebo našich či mezinárodních společnostech, kterým připravujeme ideální podmínky.

 

Dnes je město Ostrava atraktivním místem pro investory. Soukromé finanční zdroje se ucházejí o možnost investic i v oblastech, které doposud patřily pouze veřejnému sektoru. Nemusíme tedy vždy spoléhat pouze na státní dotace nebo na evropské fondy. Připravujeme projekty, které lákají soukromý kapitál a spolu s evropskými fondy tak zmnohonásobíme investiční a tím i hospodářské možnosti města.

 

S nemenší intenzitou se věnujeme oblasti zábavy a využití volného času. Odpočinek je důležitou součástí života obyvatel našeho města. Město sehrává nezastupitelnou úlohu při podpoře divadel, filharmonie i jiných kulturních institucí, a také mládežnického i vrcholového sportu.Trvale udržitelný hospodářský rozvoj města

 

Zaměstnanost

Před čtyřmi lety jsme se poprvé po roce 1989 chopili otěží řízení města a převzali město v poměrně složité situaci. Nezaměstnanost dosahovala 19 %. Na prvním místě programových priorit jsme měli vytvoření pracovních míst a nebyl to planý slib. Město vydalo obligace ve výši tří miliard korun a celou jednu třetinu jsme investovali do rozvoje průmyslových zón a vědeckotechnologického parku. Hra na předstírání rozvoje skončila. Po dvou letech se vzestup nezaměstnanosti zastavil a dnes je patrný klesající trend, současná míra nezaměstnanosti poklesla na 14 %. Počet disponibilních míst v Ostravě dosahuje 3000, to je nejvíce od roku 1998 a o 1800 více než loni.

 

Určitě chceme pokračovat v rozvoji průmyslové zóny v Hrabové, ve které dnes pracuje asi 2000 lidí. Do roku 2008 předpokládáme vytvoření dalších 5000 pracovních příležitostí. V průmyslové zóně Mošnov je nutno teprve vybudovat veškerou infrastrukturu, přesto již první investoři začali stavět. Očekáváme zde vznik minimálně 6000 pracovních příležitostí. Investice v obou zónách zvýší po uvedení do provozu hrubý produkt kraje o tři až čtyři procenta.

 

Regenerace starých průmyslových areálů

Protože další útlum těžkého průmyslu je nevyhnutelný, budeme pokračovat v přípravě dalších ploch pro investiční průmyslovou výstavbu tak, aby na nich bylo možno rozvíjet podnikatelské aktivity a vytvářet pracovní místa i po roce 2010.

 

Soustředíme se na regeneraci starých a znečištěných průmyslových areálů. Jejich navrácení do života města je mnohem náročnější na čas a finanční zdroje než výstavba na zelené louce, avšak nejhorší období jsme již překonali, a tak máme čas a dnes i zdroje na tento úkol. Předpokládáme využití soukromého kapitálu a evropských peněz. Město bude mít za úkol přípravu projektů, koordinaci a zaštítění projektů vůči Evropské unii. Jako vhodné lokality se jeví staré důlní areály, které jsou ve vlastnictví státu a lokalita v Hrušově, kde město vykoupilo obytné domy.

 

Moderní technologie

Vědeckotechnologický park budovaný u Vysoké školy báňské v Porubě je z hlediska budoucího hospodářského rozvoje města jeho nejdůležitějším prvkem. Jeho posláním je jednak pomoci uvést do hospodářského života nadějné začínající firmy v HiTech oborech, jednak přitáhnout výzkumná a vývojová centra světových firem. Cílem je park, ve kterém bude do deseti let pracovat více než deset tisíc lidí v oborech s vysokou přidanou hodnotou, a který svým hospodářským významem více než nahradí utlumený těžební a hutní průmysl. Do roku 2010 je třeba otevřít každý rok pět až deset tisíc čtverečních metrů kancelářských ploch tak, aby mohlo být v parku vytvořeno v moderních výzkumných a vývojových centrech alespoň 2000 pracovních příležitostí. To není v možnostech veřejných zdrojů. Musí být zapojen soukromý kapitál, který umožní spolu s městem a technickou universitou tohoto cíle dosáhnout.

 

Životní prostředí

Podpora průmyslových zón, regenerace starých průmyslových areálů a rozvoj technologického parku je zároveň nejúčinnější ekologickou politikou města, protože umožňuje přechod z průmyslu, který vysoce zatěžoval město a přírodu, na výrobu, která musí splnit přísná pravidla na ochranu životního prostředí. Sanace starých průmyslových ploch navrací zamořené areály životu města nebo přírodě a rozvoj vědecko technologického parku a tvorba pracovních míst v oblasti duševní práce nezatěžuje životní prostředí téměř vůbec, naopak přispívá k vytváření technologií přátelských k životnímu prostředí a ke kultivovanému životnímu stylu.

 

Školy, university

Město má na starosti téměř dvě stovky mateřských, základních, a také lidových uměleckých škol. Mnohé z nich svým dnešním stavebním stavem neodpovídají významu, který má školství pro výchovu dětí a jejich přípravu pro budoucí povolání. V tomto volebním období budeme ve větší míře uvolňovat zdroje na jejich postupnou obnovu.

 

V minulém volebním období se podařilo s podporou města založit školu zařazenou do sítě státních škol, ovšem s výukou v anglickém jazyce pro žáky po celou dobu studia. Její zřízení bylo jednou z podmínek pro příchod investorů, kteří potřebují kvalitně vzdělávat děti svých zaměstnanců v anglickém jazyce. Velký zájem o školu je také ze strany českých rodičů. Budeme tuto školu podporovat, dokud se nenaplní všechny ročníky a škola se nestane ekonomicky životaschopná.

 

Kromě toho, že vzdělání je hodnotou samo o sobě, protože obohacuje a rozšiřuje vědomí člověka, je vzdělání důležité přirozeně i z hlediska ekonomického. Nelze vážně hovořit o rozvoji města a nezabývat se všemi formami spolupráce mezi municipalitou a univerzitami. Prioritou sociální demokracie je vybudování nové elektrofakulty v areálu Vysoké školy Báňské v Porubě, což umožní stále většímu počtu zájemců o studium informačních technologií dosáhnout kvalitního vzdělání. Zároveň zvýšené množství absolventů této fakulty spolu se zájmem IT firem o náš region umožní jak v areálu vědeckotechnologického parku tak i jinde rozvoj nového moderního průmyslu, který bude postupně nahrazovat končící těžký průmysl. V letošním roce poslanci za sociální demokracii zařadili do státního rozpočtu prvních třicet milionů na stavbu této fakulty.

 

S Ostravskou univerzitou budeme spolupracovat na možnostech umístění nového kampusu v blízkosti centra města, v oblasti Karoliny, popř. Dolní oblasti Vítkovic. Jsme připraveni se podílet na universitních projektech, které výrazným způsobem zvýší konkurenceschopnost a ekonomickou úroveň města.

 

Tvář města

 

Centrum města

Jistě nejvýraznější změnou, která v příštích letech změní tvář našeho města bude zástavba území Karoliny. Rozsahem se jedná o největší dostavbu centra města v Evropě. Podařilo se připravit kvalitně obsazenou soutěž a urbanistické, architektonické i finanční reference vítěze jsou zárukou výstavby kvalitní městské čtvrti. Společně s výstavbou Karoliny budou probíhat dostavby proluk v centru Ostravy soukromými investory. V různé fázi příprav je více než deset projektů na nejzajímavější lokality, o které se uchází více zájemců, město vypíše soutěž.

 

Obnova centra města tak probíhá bez nutnosti investic z veřejného sektoru až na památkově chráněný objekt jatek na Porážkové ulici. Prodej budovy obchodnímu řetězci neskončil obnovou a navrácením historického objektu do života města. Naším cílem je zpětný odkup jatek a využití památky v oblasti kultury, zábavy a volného času.

 

Společně s Vítkovicemi zpracujeme projekt na využití areálu vysokých pecí, který propojí tento památkově chráněný symbol slavného období v životě města přes nově budovanou Karolinu se středem Ostravy. Cílem bude najít takové řešení, které nebude pouze konzervovat současný stav, ale umožní zapojení tohoto objektu do plného života města.

 

Sídliště

Převaha obyvatel našeho města žije v satelitních sídlištních celcích, jako jsou Zábřeh, Vyškovice, Dubina, Hrabůvka, Poruba, Fifejdy apod. Postupně z nich vytvoříme plnohodnotné městské čtvrti s vlastními živými centry, sportovními a kulturními zařízeními, aby se v nich dobře žilo dětem, dospělým i starším.

 

Budeme investovat do regenerace našich sídlišť, chceme, aby esteticky hodnotná náměstí a ulice umožnily příjemný pobyt obyvatel. Soustředíme se na zkvalitnění sídlištní infrastruktury, mobiliáře, údržbu a obnovu zelených ploch nebo parků. Rozšíříme rekreační areál koupaliště u Bělského lesa v Zábřehu, investujeme do lesoparku u Myslivny v Porubě.

 

Budeme pokračovat v budování dětských a sportovních hřišť pro širokou veřejnost, zvýšíme počet parkovacích míst, kterých je na sídlištích stále větší nedostatek.

 

Doprava

Zapojíme soukromý kapitál do budování parkovacích ploch na sídlištích a v okolí centra města. Díky tomu, že v brzké době budou zastavěny mnohé letité proluky, které se využívaly k parkování vozidel (například plocha vedle Staré radnice na Pivovarské ul.), nastane akutní nedostatek parkovacích míst. Vybereme koncesionáře, kterému pronajmeme městské parkovací plochy, a který bude investovat do parkovišť a parkovacích domů. Smluvně zajistíme přiměřené ceny parkování.

 

Aby dopravní systém umožňoval propojení historického centra města s nově budovanou městskou čtvrtí Karolina, musíme v co nejkratší době vybudovat ulici Porážkovou, která projde z Karoliny pod nově budovaným mostem na Českobratrské, a dobudovat až ke Karolině také ulici Sokolskou.

 

Do dvou let by měla být dokončena výstavba dálnice D47 do města včetně dálničních přivaděčů. Jako doposud budeme spolupracovat na řešení problémů, které při stavbě takového rozsahu vznikají. Prodloužená Rudná odvede dopravu z Opavska mimo Porubu, dálniční přivaděč Místecká odstraní nevyhovující dopravní uzel u bývalého stadionu J. Kotase a samotná dálnice převede podstatnou část vnitroměstské dopravy směřující na Bohumín. Zbývá však řada problematických dopravních míst, na které budeme připravovat projekty, aby mohly být v období 2007 až 2013 financovány z evropských fondů.

 

Sociální, zdravotní a veřejné služby

 

Péče o seniory

Nový adresný způsob sociálních dávek přímo klientům namísto městským zařízením pravděpodobně sníží dnešní vysoký počet žadatelů, přesto se domníváme že stále nebude dostatek kapacity pro uspokojení všech. Proto jsme připraveni vybudovat nové kapacity pro umístění seniorů v městských domovech.

 

Tak jako v jiných oblastech, i zde vstupuje soukromý kapitál, který je pro určitý segment seniorů žádajících ubytování se sociálními službami schopen toto komerčně zajistit. Budeme spolupracovat s těmito investory a vytvářet jim vhodné podmínky.

 

Budeme podporovat aktivní účast seniorů ve všech oblastech života města, například podporou výstavby center volného času v jednotlivých městských obvodech, seniorských soutěží a olympiád, apod.

 

Péče o zdraví

Město je zakladatelem příspěvkové organizace Nemocnice Fifejdy. Garantujeme, aby v době, kdy Moravskoslezský kraj směřuje k možné privatizaci nemocnic, zůstala pro naše občany dostupná základní zdravotní péče na vysoké úrovni. Dobrá úroveň zdravotní péče v naší nemocnici a přístup ke klientům se musí dále zkvalitňovat.

 

Podporujeme a budeme finančně podporovat pohotovostní zdravotní, lékárenskou a záchrannou službu tak, aby byly dosažitelné pro pacienty 24 hodin denně.

 

Veřejné služby

V oblasti styku občana s městskými úřady budeme trvale zjednodušovat administrativní nároky, které úřady kladou na občany a přicházet s řešeními, která tam, kde to bude možné, pomocí elektronické komunikace, sms služeb, telefonu a jinak, umožní příjemnější a efektivnější vyřizování problémů.

 

Město je podle zákona o obcích povinno zajišťovat řadu dalších služeb, které si občan ani neuvědomuje, pokud fungují. Garantujeme, že ceny služeb za dopravu, odpady, vodné a stočné budou i nadále nižší než průměr v České republice. Přitom musíme připravit spolu s ostatními obcemi v regionu projekt spalovny tak, aby v příští dekádě bylo možno komunální odpad spalovat nebo zajistit jeho likvidaci jiným způsobem. Budeme pokračovat v odkanalizování okrajových částí Ostravy.

 

Bezpečnost

V minulém volebním období se nám podařilo zlepšit koordinaci bezpečnostních složek státu a města, pomocí grantů podporovat činnost neziskových organizací působících v oblasti prevence kriminality, sportu a zájmových činností (např. dobrovolní hasiči).

 

Zlepšila se také informovanost občanů o problémech kriminality (akce bezpečný Jih.) I když se na území města snížila trestná činnost, stále přetrvává drobná pouliční kriminalita, která se podílí na malém pocitu bezpečí občanů našeho města. A právě proto chceme v příštím volebním období této problematice věnovat zvýšenou pozornost.

 

Uvědomujeme si, že za bezpečnost nezodpovídá jen městská policie, nicméně je hlavním prostředkem ke zlepšení bezpečnosti situace ve městě. Měla by se v součinnosti se státní policií soustředit především na potírání patologických jevů, zejména v oblasti ochrany majetku občanů i města.

 

Zařídíme, aby strážníci Městské policie byli vidět v ulicích města při strážní a pochůzkové službě. Chceme využívat jízdní oddíl Městské policie i v zastavěných částech města. Budeme nadále investovat do městského kamerového systému, který se na snižování kriminality podílí nemalou měrou, do osvětlení přechodů a zastávek městské hromadné dopravy.

 

V městských novinách vyčleníme prostor pro pravidelnou rubriku věnovanou práci obecních orgánů v oblasti bezpečnosti. V oblasti prevence sociálně patologických jevů budeme pomocí grantů podporovat neziskové organizace, zabývající se touto problematikou. I nadále bude pokračovat podpora sborů dobrovolných hasičů.

 

Volný čas

 

Sport

Sport je společenským fenoménem a podpoře z veřejných zdrojů se těší na všech úrovních v celém civilizovaném světě. Díky mnohaleté tradici a výborné reprezentaci Ostravy patří mezi hlavní sporty v Ostravě fotbal, hokej, basketbal, volejbal a lehká atletika.

 

V minulém volebním období jsme intenzivně investovali do sportovních zařízení. Oprava ČEZ Arény umožnila konání hokejového mistrovství světa a vytvořila prostředí pro extraligový hokej. Nemalé investice směřovaly do atletického stadiónu Vítkovice, aby bylo možné hostit každoroční atletický mítink Zlatá tretra. Finance však nesměřovaly pouze do zařízení pro vrcholový sport.

 

Vybudovali jsme nové koupaliště v Zábřehu, podstatně jsem zlepšili podmínky na koupališti v Porubě. V tomto trendu budeme pokračovat a provedeme rekonstrukci venkovního bazénu v městských lázních „Na Čapkárně“ tak, aby už příští rok mohl sloužit veřejnosti.

 

Budeme nadále poskytovat podporu mládežnickému sportu systémem grantů jako doposud, abychom umožnili naplnit volný čas dětí a přispěli ke zrodu nových sportovních talentů.

 

Město Ostrava je již v současnosti vlastníkem mnoha sportovních zařízení a podobně jako jinde v Evropě a ve světě většina sportovních klubů využívá pro svou sportovní činnost tato městská zařízení. Cílem je docílit takovéto vyvážené spolupráce u všech hlavních sportů v Ostravě.

 

Zásadní podmínkou podpory sportu ze strany města Ostravy je naprostá transparentnost vztahů a přesné vyúčtování použití poskytnutých finančních prostředků jednotlivými sportovními subjekty.

 

Budeme hledat finanční zdroje státní i soukromé, abychom mohli pokračovat v modernizaci městského stadionu ve Vítkovicích pro špičkovou atletiku, s možným využitím pro fotbalový Baník.

 

Kultura

Kultura ovlivňuje a obohacuje život člověka a ve svých důsledcích, i když bezprostředně neprodukuje zisk, přispívá k ekonomické prosperitě společnosti. Kvalitní kultura není samofinancovatelná a ČSSD si uvědomuje odpovědnost za její úroveň.

 

Trvá náš minulý volební slib – podpora vzniku městské galerie výtvarných umění a jejího směrování především ve prospěch prezentace současné ostravské výtvarné scény.

 

Budeme dbát, aby městská divadla a Janáčkova filharmonie udržely svou dosavadní vysokou profesionální úroveň.

 

Budeme nadále podporovat tradici pořádání festivalů jako je Janáčkův máj, Dny nové hudby, Colours of Ostrava atd.

 

Zábava

Možnost oddechu patří neodmyslitelně k životu člověka a my budeme pokračovat v úsilí najít pro něj odpovídající vyjádření ve struktuře města.

 

Po mnoha letech se zlepšila kvalita vody v Ostravici a lidé se začínají vracet k jejím břehů. Upravíme její břehy pro pěší a cyklisty tak, aby mohli projít kolem řeky od Karoliny až do Hrušova. Postupně také vytvoříme podmínky pro rekreační plavbu.

 

Podařilo se zachránit zdevastovaný Slezskoostravský hrad a udělat z něj místo zábavy a odpočinku. Dokončíme opravu hradu a jeho okolí tak, aby se z něj stal atraktivní prvek pro návštěvníky města i samotné Ostravany.

 

K naší metropoli patří zoologická zahrada jako zdroj zábavy i poučení a její obnova a především rozvoj bude pokračovat i v příštím období.

 

Pokusíme se najít investora, který by uprostřed ostravské aglomerace vytvořil skutečně velký zábavní park, jenž by učinil radost nejen Ostravanům, ale také návštěvníkům ze širokého okolí a rozšířil tak možnosti Ostravy jako turistického centra mezi pohořími Beskyd a Jeseníků.

 

ČSSD pro lepší život v Ostravě


[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 22] 1 2 3 4 5

Autor: redakce ČSSD OV-Svinov     Počet komentářů: 2   Můžete přidat nový komentář   Informační e-mail   Vytisknout článek

Zdroj: http://www.petrkajnar.cz/volebni-program/

n200609050016_nadrazi.jpg


n200609050016_obecna_skola.jpg


n200609050016_sokolovna.jpg